Excimer Lazer

 

TR

ENG
(+90 352)231 68 68

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Çalışan Aydınlatma Metni

  1. Home
  2. Kişisel Verilerin Korunmasi
  3. Kişisel Verilerin Korunmasi

ER-SE TIBBİ MALZEME VE TEDAVİ HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – ÖZEL MAYA GÖZ HASTANESİ KVKK- ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında;

Yapılacak iş görüşmelerinde, talep etmiş olduğumuz ya da bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabileceğini ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekil ve usullerle işlenebileceğini, KVKK ve İmha Politikası’nda yazılı şartların gerçekleşmesi halinde kişisel verilerinizin yok edilebileceğini, silinebileceğini yahut anonim hale getirilerek imha edilebileceğini bildiririz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Çalışan olarak iş başvurusu, işe alım ve takip eden iş süreçlerinde işlenebilecek kişisel verileriniz ve açıklamaları aşağıdaki gibidir;

KİMLİK VERİSİ                                                                 : Ad-soyadı, tüm kimlik bilgileri, uyruk, medeni durumu, doğum yeri ve tarihi, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, imza bilgisi, SGK numarası

İletişim Bilgisi                                                                 : Telefon numarası, gerekli durumlarda ulaşmak işin yedek kişi telefon bilgisi, adres bilgisi, e-posta adresi

Eğitim Bilgisi ve mesleki deneyim Verisi            : Öğrenim durumu, sertifika aldığı kurs ve seminer bilgileri,  çalışma hayatı süresince aldığı eğitimler ve performans bilgileri, diploma bilgileri, özgeçmiş

Finansal Bilgi                                                                   : Finansal ve maaş detayları, prim listesi, icra takip ve borç bilgileri, banka bilgileri, asgari geçim indirimi bilgisi, İBAN ve Banka Hesap No Bilgileri

Görsel Veri                                                                      : Vesikalık Fotoğraf, kamera kayıt görüntüleri,

İşitsel Veri                                                                        : Ses kayıtları

Özel Nitelikli Kişisel Veri                                           : Sağlık raporları, sağlık beyan belgesi, hamilelik bilgileri, meslek hastalığı kayıtları, işe giriş muayene formu, kan grubu bilgisi, sabıka kaydı, nüfus cüzdanı (eski) içerisinde yer alan din bilgisi hanesi, ehliyet belgesi içerisinde yer alan 2 kan grubu hanesi. Kanunda ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla Özel nitelikli kişisel veriler açık rıza alınmaksızın işlenmemektedir.

Çalışma ve Özlük Verisi                                                             : Meslek kodu, Evlilik ve çocuk sayısı, Doğum/ölüm/evlenme izin formları, Yıllık izin/Ücretsiz İzin bilgileri, SGK işe giriş bildirgesi, SGK işten çıkış bildirgeleri, Bordro, SGK taahhuk Fişi, SGK ödeme dekontları, İBAN bilgisi, Banka Hesap No, İşe giriş – çıkış saatleri, departman ve birimi, aylık toplam mesai bilgisi, askerlik durum bilgisi.

Diğer                                                                                   :Kanunlarda ya da ilgili mevzuatlarca açıkça öngörülen durumlar dâhilinde ayrıca veriler işlenip kaydedilebilecektir.

ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL VERİLERİNİ İŞLEME AMACIMIZ

 ▪ İşe alım sürecini tamamlamak,

▪ Çalışacağı departmana uygunluğunun görevinin ilgili birime uygunluğunun tespiti,

▪ Şirket ve müşteri güvenliğinin sağlanması,

▪ Çalışanların eğitim ve performans değerlendirmeleri,

▪ Çalışanların iç ve dış menfaatleri doğrultusunda veri işleme faaliyetleri (ör; özlük hakları, servis, bireysel emeklilik, özel sağlık sigortası, vb)

▪ Finansal süreçlerin yürütülmesi (maaş, prim, vb)

▪ Kanunlara ve kişilerin temel hak ve özgürlükleri ve kişisel menfaatlerine aykırı olmayacak şekilde; Şirketin meşru menfaatleri doğrultusunda kullanım

▪ Kanun ve Mevzuatlar gereğince kurumun hukuki yükümlülüklerini yeri getirebilmek - Hukuki uyum sebepleri

Kayda alınan Kişisel Veriler yasa ve hukuka uygun şekilde muhafaza edilecek ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

ÇALIŞAN KİŞİSEL VERİLERİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER İLE PAYLAŞILMASI

ER-SE TIBBİ MALZEME VE TEDAVİ HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – ÖZEL MAYA GÖZ HASTANESİ olarak yasalar ve ilgili taraflar (Müşteriler, Tedarikçiler, Çalışanlar vs.) karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz listelenenler ile sınırlı kalmamak üzere paylaşılabilecektir. Paylaşım yapılabilecek üçüncü kişiler kamu kurum ve kuruluşları, sigorta firmaları, sağlık kuruluşları, finansal (banka vb.) kuruluşlar ile muhasebe ve hukuki işlemlerini gerçekleştirilebilmesi için mali müşavirler ve avukat ya da avukat ortaklıkları ile paylaşılabilmektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NUN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ

ER-SE TIBBİ MALZEME VE TEDAVİ HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – ÖZEL MAYA GÖZ HASTANESİ olarak çalıştığınız şirketin, kişisel verileri işleyip işlemediğini öğrenmek ve bilgi talep etmek,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını sormak ve KVKK yasasına uygun amaçla kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,

Kişisel verilerinizin yurtiçi ve yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı, aktarılıyor ise kimlere aktarıldığını öğrenmek gibi haklara sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin yanlış, eksik olduğu durumlarda düzeltilerek aktarımın yapılmasını sağlamak hakkına sahipsiniz.

Ayrıca;

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7 gereği ve uyarınca uygun şartlarda imha edilmesini (silinmesini ve yok edilmesi) talep edebilir ve aktarımının yapıldığı taraflardan imha edilmesini (silinmesi ve yok edilmesini) talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin KVKK’na aykırı bir şekilde işlenmiş olmasından dolayı zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu (https://www.mayagozkayseri.com.tr) doldurup, formda belirtildiği gibi şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir.

Özel Maya Göz Hastanesi talebin uygunluk durumuna ve niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracak olup, cevaplama sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

Başvuru Hakkının İstisnaları

KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.

• Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi

• Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi

• Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi

• Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi

KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.

• Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması

• Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi

• Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma ve kovuşturması için gerekli olması

• Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması

İLETİŞİM BİLGİLERİ          : ER-SE TIBBİ MALZEME VE TEDAVİ HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – ÖZEL MAYA GÖZ HASTANESİ

ADRES                                  : Köşk Mahallesi Talas Bulvarı No: 41 Melikgazi /KAYSERİ

WEB ADRSİ                        : www.mayagozkayseri.com

e-posta adresi                  : info@mayagozkayseri.com

KEP ADRESİ                        : ersetibbimalzeme@hs02.kep.tr


360° virtual tour

Click for 360° virtual tour.

PHOTO GALLERY

Review gallery.

CALL CENTER (352)

 231 68 68