Excimer Lazer

 

TR

ENG
(+90 352)231 68 68

Kişisel Veri İşleme ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

 1. Home
 2. Kişisel Verilerin Korunmasi
 3. Kişisel Verilerin Korunmasi

ER-SE TIBBİ MALZEME VE TEDAVİ HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ÖZEL MAYA GÖZ HASTANESİ

KİŞİSEL VERİ İŞLEME ENVANTERİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

 1. POLİTİKANIN HAZIRLANMA AMACI VE KAPSAMI
 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR
 3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE GENEL İLKELER

       Hukuka ve dürüstlük kuralına uygunluk

Doğruluk ve güncellik

Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme

Verileri işlendikleri amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleme

 •  
 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

Kişisel Verilerin İşlenmesiŞartları

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesiŞartları

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI  VE İŞLENMESİ YÖNTEMLERİ

Kişisel Veri Konusu Kişi Grupları 5.2.Veri Kategorizasyonu

Kişisel Veri Konusu Kişi Gruplarında Yer Alan Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Toplanması Ve İşlenmesininAmaçları

 •  
 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI İLKELERİ 7.KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI 7.1.Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

7.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI
 2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER
  •  
  •  
 3. VERİ SORUMLUSUNUN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
 4. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARINI KULLANMASI

11.1.1. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller 11.1.2.Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

11.1.3.Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı

Özel Maya Göz Hastanesi’nin Başvurulara CevapVermesi

Özel Maya Göz Hastanesi’ninBaşvurularaCevapVermeUsulüveSüresi

Özel Maya GözHastanesi’ninBaşvurudaBulunanKişiselVeriSahibindenTalepEdebileceği Bilgiler

Özel Maya GözHastanesi’ninKişiselVeriSahibininBaşvurusunuReddetmeHakkı

 1. REVİZYON VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA
 2. YÜRÜRLÜK
 3. YÜRÜTME
 4. EKLER

 

GİRİŞ

ER-SE TIBBİ MALZEME VE TEDAVİ HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. – ÖZEL MAYA GÖZ HASTANESİ (bundan böyle “Maya Göz Hastanesi” veya “Hastane” olarak ifade edilecektir) Köşk Mah. Talas Bulvarı No : 41 Melikgazi /KAYSERİ merkezinde yer almaktadır.

 

Özel Maya Göz Hastanesi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (bundan böyle ‘’KVK Kanunu’’ olarak ifade edilecektir) kapsamında veri sorumlusu tüzel kişidir.

 

Kişisel veri sahipleri, kişisel verileri aşağıda belirtilen amaçlar dâhilinde 6698 sayılı KVK Kanunu ve Özel Maya Göz Hastanesi’nin tabi olduğu sair mevzuat hükümleri gereğince kişisel verileri toplanan, işlenen ve aktarılan gerçek kişilerdir.

 

Özel Maya Göz Hastanesi, kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermektedir. Bu bilinçle kişisel veri sahiplerinin kişisel verileri, 6698 sayılı KVK Kanunu, Kanun’un ikincil düzenlemelerini teşkil eden sair mevzuata uygun olarak işlenmekte ve saklanmaktadır.

 

 1. POLİTİKANIN HAZIRLANMA AMACI VE KAPSAMI

İşbu Politika ile Özel Maya Göz Hastanesi tarafından KVK Kanunu’na uyum için aşağıda açıklanacak olan temel ilkeler çerçevesinde getirilecek düzenlemelerin Özel Maya Göz Hastanesi bünyesinde hissedarlar, yetkililer, çalışanlar ve iş ortakları tarafından etkin bir şekilde uygulanması amaçlanmaktadır.

 

İşbu Politika ile öngörülen temel düzenlemeler doğrultusunda Özel Maya Göz Hastanesi işleyişi içerisinde kişisel verilerin işlenmesi ve korunması bakımından her türlü idari ve teknik tedbir alınacak, gerekli iç prosedürler oluşturulacak, farkındalığın yükseltilmesi için gerekli tüm eğitimler yapılacaktır. Hissedarlar, yetkililer, çalışanlar ve iş ortaklarının KVKK süreçlerine uyumları için gerekli tüm tedbirler alınarak uygun ve etkin denetim mekanizmaları kurulacaktır.

 

İşbu Politika, tüm bu süreçlerde gözetilecek temel ilkeleri ve KVK Kanunu ile getirilen düzenlemeler uyarınca iç işleyişin yönlendirilmesi için Özel Maya Göz Hastanesi’nin yükümlülüklerini düzenlenmektedir. KVK Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde oluşturulacak iç prosedürler ile Özel Maya Göz Hastanesi’nin kişisel verilerin korunması hususunda gerçekleştireceği uyum faaliyetleri düzenlenecektir. Özel Maya Göz Hastanesi’nin tüm çalışanları görevlerini yerine getirirken işbu Politika ile getirilen düzenlemeler ile KVK Kanunu ve ilgili tüm diğer mevzuat hükümlerine uygun hareket etmekte yükümlüdür.

 

İşbu Politika’ya ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulmaması halinde, mevzuat hükümleri ile öngörülen cezai ve hukuki sorumluluğun yanında, Özel Maya Göz Hastanesi’nde, olayın mahiyetine göre, iş hayatını düzenleyen mevzuat çerçevesinde akdin haklı nedenle feshine kadar gidebilecek olan yaptırımlar uygulanacaktır.

 

 1. TANIMLAR VE KISALTMALAR

KISALTMA

TANIM

AÇIK RIZA

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye

dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.

İLGİLİ KULLANICI

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

İMHA

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

KANUN / KVKK

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu.

KAYIT ORTAMI

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin

bulunduğu her türlü ortam.

KİŞİSEL VERİ

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek

kişiye ilişkin her türlü bilgi.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin            parçası  olmak                         kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi,                              depolanması,        muhafaza edilmesi,        değiştirilmesi,        yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması,                                       elde            edilebilir                        hâle getirilmesi,                           sınıflandırılması     ya      da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler

üzerin de gerçekleştirilen her türlü işlem.

KİŞİSEL     VERİLERİN      ANONİM   HALE GETİRİLMESİ

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle

ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ

Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin

İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde

 

 

erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale

getirilmesi.

KİŞİSEL VERİLERİN YOK EDİLMESİ

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi

işlemi.

KURUL

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile

biyometrik ve genetik verileri.

PERİYODİK İMHA

Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

VERİ SAHİBİ / İLGİLİ KİŞİ

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

VERİ SORUMLUSU

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin           kurulmasından          ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek

veya tüzel kişi.

YÖNETMELİK

Veri      Sorumluları     Sicili      Hakkında

Yönetmelik

 

KVK Kanunu kapsamında Özel Maya Göz Hastanesi veri sorumlusu sıfatını haiz olacak olup VERBİS sistemine kayıt olacaktır. Yönetmelik’in 11inci maddesinin 1inci fıkrasında “Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişilerin Kanun kapsamındaki veri sorumlusu yükümlülükleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili organ veya ilgili mevzuatta belirtilen kişi veya kişiler marifetiyle yerine getirilir. Tüzel kişiliği temsile yetkili organ Kanunun uygulanması bakımından yerine getirilecek yükümlülükler ile ilgili olarak bir veya birden fazla kişiye görevlendirebilir” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Yönetim Kurulu tarafından TTK’nın ilgili maddeleri uyarınca sınırları belirlenmiş olarak şirketin yönetim ve temsili verilen kişiler TTK, TBK ve TCK kapsamında kendi yetki sınırları dâhilinde gerçekleşen işlem ve eylemlerden sorumludur. Özellikle kollukta,

 

savcılıklarda, kamu kurumlarında ve mahkemelerde şirketi temsil etme ile ifade vermeye yetkili olarak seçilmişlerdir.

 

Her bir departmanın Direktörü, departmanlardaki İlgili Kullanıcıların Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan işbu Politika ve İmha Politikası’na uygun davranıp davranmadığını denetlemek ve Yönetim Kurulu ile İcra Kurulu’na raporlamakla yükümlü olacaktır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE GENEL İLKELER

Özel Maya Göz Hastanesi, KVK Kanunu’nun 4. maddesi doğrultusunda işbu Politika kapsamında kalan kişisel verileri aşağıdaki ilkelere uygun işleyeceğini kabul etmektedir:

 

Hukukavedürüstlükkuralınauygunluk

Özel Maya Göz Hastanesi, veri sorumlusu sıfatı ile ve basiretli bir tacir olarak Anayasa ve KVK Kanunu başta olmak üzere yürürlükte olan ve yürürlüğe girecek olan tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak ve Medeni Kanun’un 2. maddesi ile öngörülen dürüstlük kuralına uygun bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetlerini yürüteceğini kabul etmektedir.

 

Doğruluk vegüncellik

Özel Maya Göz Hastanesi, kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerinde, tekniğin elverdiği ölçüde kişisel verilerin doğruluk ve güncelliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirleri almaktadır.

 

İlgili kişinin veri sorumlusu sıfatı ile Özel Maya Göz Hastanesi’ne bildireceği talepler ve Özel Maya Göz Hastanesi’nin bizzat gerekli göreceği durumlar doğrultusunda, hatalı veya güncel olmayan kişisel verilerin düzeltilmesi ve doğruluğunun denetlenmesi için Özel Maya Göz Hastanesi tarafından kurulan idari ve teknik mekanizmalar işletilecektir.

 

Belirli,açıkvemeşruamaçlarlaişleme

Özel Maya Göz Hastanesi tarafından kişisel veriler, ilgili mevzuat hükümlerinin gereklilikleri ile sunulan veya sunulacak olan hizmetlerle sınırlı olarak hukuka uygun biçimde işlenmekte olup kişisel verilerin işlenme amacı verilerin işlenmeye başlanmasından önce açık ve kesin olarak belirlenmektedir.

 

Verileriişlendikleriamaçilebağlantılı,sınırlıveölçülüolarakişleme

Özel Maya Göz Hastanesi tarafından kişisel veriler işlenme amaçları ile bağlantılı ve sınırlı olarak ve bu amacın gerçekleşmesi için gerektiği ölçüde işlenmektedir. Bu kapsamda verilerin işlenme amacı ile ilgili olmayan ve ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılması temel esastır.

 

 

Mevzuat hükümleri ile öngörülen veya işlenme amacının gerektirdiği süre ile sınırlı olarak işleme

 

Kişisel veriler, ilgili mevzuat hükümleri ile öngörülen süreler doğrultusunda veya        verilerin işlenme amacının gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilmektedir.

Mevzuat hükümleri ile öngörülen sürenin sonunda veya verilerin işlenme amacının gerektirdiği sürenin sonunda kişisel veriler Özel Maya Göz Hastanesi tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Verilerin gerekli sürenin sonunda muhafaza edilmesinin önlenmesi için gerekli idari ve teknik tedbirler alınacaktır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

KVK Kanunu ile kişisel verilerin işlenme koşulları düzenlenmiş olup, Özel Maya Göz Hastanesi tarafından kişisel veriler aşağıda belirtilen söz konusu koşullara uygun olarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesiŞartları

KVK Kanunu’nda sayılan istisnalar dışında, Özel Maya Göz Hastanesi ancak veri sahiplerinin açık rızasını temin etmek suretiyle kişisel veri işlemektedir.

 

Kanun’da sayılan aşağıdaki hallerin varlığı durumunda ise, veri sahibinin açık rızası olmasa dahi kişisel veriler işlenebilmektedir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

ÖzelNitelikliKişiselVerilerinİşlenmesiŞartları

Veri sahipleri açısından korunmasının çeşitli açılardan daha kritik önem teşkil ettiğine inanılan özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ise Özel Maya Göz Hastanesi tarafından özel hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şartıyla bu tür veriler, veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir.

 

Ancak, sağlık ve cinsel hayat ile ilgili veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde veri sahibinin açık rızası olmaksızın da işlenebilmektedir. Bununla beraber, sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler ise yeterli önlemlerin alınması şartıyla ve aşağıda sayılan sebeplerin varlığı halinde açık rızası alınmaksızın işlenebilmektedir:

 • Kamu sağlığının korunması,

 

 • Koruyucu hekimlik,
 • Tıbbî teşhis,
 • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ YÖNTEMLERİ

Özel Maya Göz Hastanesi, KVK Kanunu’na uygun olarak ve Yönetmelik’in 5inci,7inci,9uncu ve 10uncu maddesi kapsamında düzenlenmesi ve aşağıda yer alan bilgileri içermesi zorunlu olan Kişisel Veri İşleme Envanteri’ne dayalı olarak gerçek kişilere ait kişisel verileri işlemektedir.

 

İşbu Politika’da ayrıca Kişisel Veri İşleme envanteri başlığına yer verilmemiş olsa da işbu başlık ve takip eden başlıklarda aşağıdaki bilgilerin yer alması halinde ilgili maddeler “Kişisel Veri İşleme Envanteri” hükmünde sayılacaktır.

 

 1. Kişisel veri işleme amaçları,
 2. Veri kategorisi
 3. Verilerin aktarıldığı alıcı grubu veya alıcı grupları
 4. Veri konusu kişi grupları
 5. Veri kategorisi ile veri konusu kişi gruplarının ilişkilendirilmesi
 6. Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler
 7. Veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler
 8. Kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süre

 

KişiselVeriKonusuKişiGrupları

KİŞİSEL VERİ KONUSU KİŞİ GRUPLARI

AÇIKLAMASI

ÖZEL MAYA GÖZ HASTANESİ HİSSEDARLARI

Özel Maya Göz Hastanesi’nin hisselerine sahip olan gerçek kişiler.

ÖZEL MAYA GÖZ HASTANESİ YETKİLİLERİ

Özel Maya Göz Hastanesi’nin Yönetim Kurulu üyeleri ve diğer yetkili gerçek kişiler.

ÖZEL MAYA GÖZ HASTANESİ  TEDARİKÇİ VE TAŞERONLARI

Özel Maya Göz Hastanesi’nin faaliyetlerini yerine getirirken kullandığı tedarikçi ve taşeronların yetkili gerçek kişileri ve bu kişiler tarafından görevlendirilen çalışanlar.

ÇALIŞAN / STAJYER

Özel Maya Göz Hastanesi bünyesinde çalışan veya

staj yapan gerçek kişiler.

 

 

 

 •  

VERİ KATEGORİZASYONU

VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMASI

KİMLİK BİLGİSİ

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, nüfusa kayıtlı olduğu yer ve diğer nüfus bilgileri, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi vb. bilgiler

İLETİŞİM BİLGİSİ

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks

numarası, IP adresi gibi bilgiler

AİLE BİREYLERİ VE YAKIN BİLGİSİ

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Özel Maya Göz Hastanesi tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde, kişisel veri sahibinin aile bireyleri (ör. eş, anne, baba, çocuk), yakınları ve acil durumlarda ulaşılabilecek

diğer kişiler hakkındaki bilgiler)

GÜVENLİK BİLGİSİ

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri

kayıt    sisteminin    bir    parçası    olarak

 

 

otomatik olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, taşıt plaka bilgileri, güvenlik noktasında alınan kayıtlar, telefon aramalarında

alınan ses kayıtları vb.

FİNANSAL BİLGİ

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Özel Maya Göz Hastanesi’nin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre değişkenlik gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen finansal kişisel veriler ile banka hesap numarası, banka hesap bilgileri,(IBAN no, hesap sahibi vb.) kredi kartı bilgisi vb. ve çalışanlara ilişkin finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi, özel sağlık sigortası tutarı

vb. bilgiler.

ÖZLÜK BİLGİSİ (PERFORMANS DEĞERLENDİRME VERİLERİ, KARİYER GELİŞİM VERİLERİ, ÇALIŞMA VE İZİN GÜNLERİNE İLİŞKİN KAYITLAR)

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Özel Maya Göz Hastanesi ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak ve özlük dosyasında yer alması kanunen zorunlu tutulan bilgiler (Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı kurslar, İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefon, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi,  işe

giriş çıkış tarihleri, sigorta  giriş/emeklilik,

 

 

 

sosyal güvenlik no, esnek saatlerde çalışma durumu, seyahat durumu çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, grevde geçen gün, çalışan internet erişim logları, giriş çıkış logları elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri ve çalışanın bulunduğu pozisyonda ilerleyebilmesi için gerekli olan performans, eğitim ve beceriler, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi, e-posta, imzalı katılım formu, müşteri ile görüşme kalite değerlendirme formu,     aylık                        performansının değerlendirilmesi ve hedef gerçekleştirme

durumu, aktivite) bilgileri.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; KVK Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler (ör. kan grubu da dâhil sağlık verileri, biyometrik veriler, din ve üye

olunan dernek bilgisi gibi)

TALEP VE ŞİKAYET YÖNETİMİ BİLGİSİ

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Özel Maya Göz Hastanesi’ne yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler

 

 

 • Verilerinin Toplanması Ve İşlenmesinin Amaçları

 

Özel Maya Göz Hastanesi, hissedar ve yetkililerinin kişisel verilerini, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, İş Kanunu ve ilgili sair mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri çerçevesinde Giriş kısmında yazılı olan faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla işlemektedir. İşbu kişisel veriler resmi kurumlarda Özel Maya Göz Hastanesi’ne ilişkin olarak tutulan kayıtlardan, şirket genel kurul ve yönetim kurulu toplantı tutanaklarından, şirketin kurumsal ve yönetim süreçlerine ilişkin tutulan evraklardan elde edilmektedir.

 

 

 

Özel Maya Göz Hastanesi, hastanenin faaliyetlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olan tedarikçi ve taşeronların yetkili gerçek kişilerinin ve bu tedarikçi ve taşeronlar tarafından görevlendirilen gerçek kişi çalışanlarının görevlerini yerine getirip getirmediğini kontrol etmek ve şirketin faaliyetlerinin düzenini sağlamak amacıyla kaydeder. Tedarikçi ve taşeronların kişisel verileri, kendileri ile kurulan iletişim sonucu yollanan ve alınan e- mailler, yapılan telefon görüşmeleri ile kartvizit ve internet sitesi bilgilerinin aktarılması yoluyla elde edilmektedir.

 

Özel Maya Göz Hastanesi, bünyesinde çalışan personellerin ve stajyerlerin kişisel verilerini, SGK kaydının yapılabilmesi için, yürürlükteki İş Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun uygulamaları kapsamında kişilerin personel özlük dosyasında bulunması zorunlu evrakların tamamlanması amacıyla talep etmekte ve işlemektedir. İşbu kişisel veriler, işe giriş ve iş başvurusu aşamasında açık rızaları ile ilettikleri öz geçmiş, iş başvuru formları, mülakat esnasında kendilerine sorulan ve rızaları ile yanıtladıkları sorulara verdikleri cevaplar aracılığıyla elde edilmektedir.

 

Özel Maya Göz Hastanesi, kendisine iş başvurusu yapan gerçek kişilerden kişisel verilerini, kişiyle işe alım sürecinde mülakat amaçlı iletişim kurmak ve mülakat sırasında kişinin nitelikleri ve deneyimleri ile işe alım yapılacak açık pozisyonun uyumlu olup olmadığını tespit etmek amacıyla talep etmekte ve işlemektedir. İşbu kişisel veriler, başvuru yapan kişilerin kendi açık rızaları ile öz geçmişlerini insan kaynakları departmanına yollamaları, mülakat esnasında kendi rızaları ile sorulan soruları yanıtlamaları ile elde edilmektedir.

 

Özel Maya Göz Hastanesi, işbirliği içerisinde olduğu iş ortaklarının çalışanları ve yetkili gerçek kişilerinin verilerini iş ortaklığının kurulma amaçları çerçevesinde kaydetmektedir. Mal ve hizmet tedarikçilerinden temin edilen ve alışveriş merkezinin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Özel Maya Göz Hastanesi’nde sunulmasının sağlanması ve bunun denetlenmesi amacıyla bu kişilerin kişisel verilerini kaydeder. İşbu kişisel veriler imzalanan sözleşmeler, gönderilen faturalar, cihaz teslim tutanakları, mail yazışmaları, telefon ve sair yollarla kurulan iletişim ile kartvizitlerden elde edilmektedir.

 

Özel Maya Göz Hastanesi şikâyet ve talep formunda yer alan bilgileri, kimlik bilgileri hastanenin faaliyet gösterdiği yerleşkenin güvenliğinin sağlanması amacıyla elde edilmektedir. Kişilerin talep ve şikâyetlerini iletmek için Call Center veya hastanenin ilgili departmanlarını araması halinde, hizmet kalitesinin sağlanması amacıyla kişilerin ses kayıtları işlenmektedir. Bankoda, danışmada veya Wİ-Fİ giriş ekranında kişiler tarafından sağlanan veriler, hizmet kalitesinin sağlanması, faaliyetlerin yerine getirilmesi ve güvenlik sebepleriyle işlenmektedir. Özel Maya Göz Hastanesi yerleşkesini her ne sebeple olursa olsun ziyaret eden kişilerin görüntüleri 7/24 güvenlik kamera görüntüsü yöntemleri ile elde edilmektedir.

 

Veri Konusu Kişi Grupları İle Bu Kişilere Ait Veri Kategorilerinin İlişkilendirilmesi

 

 

 

 

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU

İLGİLİ     KİŞİSEL      VERİNİN       İLİŞKİLİ

OLDUĞU VERİ SAHİBİ KATEGORİSİ

KİMLİK BİLGİSİ

Şirket hissedarları, yönetim kurulu üyeleri, icra kurulu üyeleri, çalışanları, stajyerleri, yetkilileri, taşeron ve tedarikçiler, kiracılar, hizmet sunucular, hizmet sunma teklifinde bulunanlar, çalışma veya staj başvurusu yapanlar, ziyaretçi ve hastalar, hastanenin sunmakta olduğu herhangi bir hizmetten yararlanan veya yararlanma talebi ile başvuran tüm kişiler, şirketin işbirliği içinde olduğu kurum ve kuruluşlarda çalışanlar ile

bunların aile ve yakınları

İLETİŞİM BİLGİSİ

Şirket hissedarları, yönetim kurulu üyeleri, icra kurulu üyeleri, çalışanları, stajyerleri, yetkilileri, taşeron ve tedarikçiler, kiracılar, hizmet sunucular, hizmet sunma teklifinde bulunanlar, çalışma veya staj başvurusu yapanlar, ziyaretçi ve hastalar, hastanenin sunmakta olduğu herhangi bir hizmetten yararlanan veya yararlanma talebi ile başvuran tüm kişiler, şirketin işbirliği içinde olduğu kurum ve kuruluşlarda çalışanlar ile

bunların aile ve yakınları

 

AİLE BİREYLERİ VE YAKIN BİLGİSİ

Şirket hissedarları, yönetim kurulu üyeleri, icra kurulu üyeleri, çalışanları, stajyerleri, yetkilileri, taşeron ve tedarikçiler, kiracılar, hizmet sunucular, hizmet sunma teklifinde bulunanlar, çalışma veya staj başvurusu yapanlar, ziyaretçi ve hastalar, hastanenin sunmakta olduğu herhangi bir hizmetten yararlanan veya yararlanma talebi ile başvuran tüm kişiler, şirketin işbirliği içinde olduğu kurum ve kuruluşlarda çalışanlar ile

bunların aile ve yakınları

GÜVENLİK BİLGİSİ

Şirket hissedarları, yönetim kurulu üyeleri, icra kurulu üyeleri, çalışanları, stajyerleri, yetkilileri, taşeron ve tedarikçiler, kiracılar, hizmet sunucular, hizmet sunma teklifinde bulunanlar, çalışma veya staj başvurusu yapanlar, ziyaretçi ve hastalar, hastanenin sunmakta olduğu herhangi bir hizmetten yararlanan veya yararlanma talebi ile başvuran tüm kişiler, şirketin işbirliği içinde olduğu kurum ve kuruluşlarda çalışanlar ile

bunların aile ve yakınları

FİNANSAL BİLGİ

Şirket hissedarları, yönetim kurulu üyeleri, icra kurulu üyeleri, çalışanları, stajyerleri, yetkilileri, taşeron ve tedarikçiler, kiracılar, hizmet sunucular, hizmet sunma teklifinde bulunanlar, çalışma veya staj başvurusu yapanlar, ziyaretçi ve hastalar, hastanenin sunmakta olduğu herhangi bir hizmetten yararlanan veya yararlanma talebi ile başvuran tüm kişiler, şirketin işbirliği içinde olduğu kurum ve kuruluşlarda çalışanlar ile

bunların aile ve yakınları

ÖZLÜK BİLGİSİ (PERFORMANS DEĞERLENDİRME VERİLERİ, KARİYER GELİŞİM VERİLERİ, ÇALIŞMA VE İZİN GÜNLERİNE İLİŞKİN KAYITLAR)

Şirket hissedarları, yönetim kurulu üyeleri, icra kurulu üyeleri, çalışanları, stajyerleri, yetkilileri, taşeron ve tedarikçiler, kiracılar, hizmet sunucular, şirketin işbirliği içinde olduğu kurum ve

kuruluşlarda çalışanlar

 

 

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ

Şirket hissedarları, yönetim kurulu üyeleri, icra kurulu üyeleri, çalışanları, stajyerleri, yetkilileri, taşeron ve tedarikçiler, kiracılar, hizmet sunucular, hizmet sunma teklifinde bulunanlar, çalışma veya staj başvurusu yapanlar, ziyaretçi ve hastalar, hastanenin sunmakta olduğu herhangi bir hizmetten yararlanan veya yararlanma talebi ile başvuran tüm kişiler, şirketin işbirliği içinde olduğu kurum ve kuruluşlarda çalışanlar ile

bunların aile ve yakınları

TALEP VE ŞİKÂYET YÖNETİMİ BİLGİSİ

Hastanenin sunmakta olduğu hizmet ve faaliyetleri ile ilgili talep veya şikâyette bulunan kişiler, hastanenin sunmakta olduğu hizmetlerden yararlanan veya

yararlanmak isteyenler

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI İLKELERİ:

Özel Maya Göz Hastanesi veri sahiplerinin kişisel verilerini, 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında ve işbu Politika’da belirtilmiş amaçlarla sınırlı olarak, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle 3. kişi ve kurumlara aktarabilecektir.

 

Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir. Bu kişi ve Kurumlar;

 • Özel Maya Göz Hastanesi bağlı kurum ve kuruluşları ile iş ortakları,

b- Özel Maya Göz Hastanesi tedarikçi/kiracı/ taşeronları

c –Özel  Maya Göz Hastanesi hissedarları

d- Özel Maya Göz Hastanesi yetkilileri,

e- Hukuken bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları, f-      Hukuken bilgi almaya yetkili özel hukuk tüzel kişileridir.

 

VERİ                  AKTARIMI

YAPILABİLECEK          ALICI GRUPLARI

ALICI          GRUPLARININ TANIMI

AKTARIM AMACI

BAĞLI KURUM VE KURULUŞLAR İLE İŞ ORTAKLARI

Özel Maya Göz     Hastanesi faaliyetlerini             yerine getirirken birlikte proje yürütülen, hizmet alınan, ortaklık kurulan kurum ve kuruluşlar ile Özel Maya Göz Hastanesi’nin                              ilişkili

şirketleri  (ör.  Özel  sağlık

İş ortaklığı, ilişkili şirketler veya bağlı kurum ve kuruluşların                                  faaliyet amaçları ile ilintili ve sınırlı olarak

 

 

sigortaları, aracı ve asistan

firmalar vb.)

 

TEDARİKÇİ  / TAŞERONLARI

Özel Maya Göz Hastanesi ticari ve medikal faaliyetlerini yürütürken şirketin emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli yahut sözleşme olmaksızın münferit olarak şirkete hizmet sunan taraflar, tedarikçileri;

Özel Maya Göz Hastanesi A.Ş’nin tedarikçi ve taşeronlardan sağladığı hizmetleri yerine getirmesi ile ilintili ve sınırlı olarak

 

 

 

 

Özel Maya Göz Hastanesi’nin faaliyetlerini yerine getirirken             kullandığı üçüncü kişi, firma ya da kuruluşlar tedarikçiyi

 

HİSSEDARLARI

Özel Maya Göz     Hastanesi hissedarları gerçek kişiler

İlgili mevzuat hükümlerine göre Özel Maya Göz Hastanesi’nin tanı ve teşhis faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak

YETKİLİLERİ

Özel Maya Göz Hastanesi yönetim kurulu üyeleri ve diğer yetkili gerçek kişiler

İlgili mevzuat hükümlerine göre Özel Maya Göz Hastanesi’nin ticari ve medikal

faaliyetlerine            ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak

HUKUKEN BİLGİ ALMAYA YETKİLİ KAMU KURUM / KURULUŞLARI

İlgili mevzuat hükümlerine göre Özel Maya Göz Hastanesi’nden bilgi ve belge almaya yetkili kamu hukuk kurum ve kuruluşları (Ör. Sosyal Güvenlik Kurumu vb.)

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının        hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçlarla sınırlı olarak.

 

 

HUKUKEN BİLGİ ALMAYA YETKİLİ ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ

İlgili mevzuat hükümlerine göre Özel Maya Göz Hastanesi’nden bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri

İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI

Özel Maya Göz Hastanesi, KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) kişisel verileri aktarabilmektedir.

 

Özel Maya Göz Hastanesi bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 9. Maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

 

KişiselVerilerinYurtdışınaAktarılması

Özel Maya Göz Hastanesi meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise aşağıdaki hallerden birinin varlığı durumunda kişisel verileri Yeterli Korumaya Sahip veya Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarabilmektedir:

 

 • Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
 • Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
 • Özel Maya Göz Hastanesi’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
 • Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,
 • Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Özel Maya Göz Hastanesi’nin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

 

ÖzelNitelikliKişiselVerilerinYurtdışınaAktarılması

Özel Maya Göz Hastanesi gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin özel nitelikli verilerini aşağıdaki durumlarda Yeterli Korumaya Sahip veya Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarabilmektedir.

 

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya
 • Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;
  • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza

 

mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,

 • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi kapsamında.

 

Özel Maya Göz Hastanesi’nin elde etmiş olduğu kişisel veriler kural olarak yurtdışı ile paylaşılmamaktadır. Yabancı uyruklu kişilerin, Türk uyruklu olup da yurt dışında yaşayanların veya yabancı ülkede kurulu şirketler aracılığıyla Özel Maya Göz Hastanesi’ne gelen kişilerin kişisel verileri ilgili kamu kurumu, sigorta şirketi veya aracı kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Elde ettiğimiz kişisel veriler, Özel Maya Göz Hastanesi’nin medikal ve ticari faaliyetlerini yerine getirebilmesi amacıyla, uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

 

Söz konusu faaliyetler kapsamında, Özel Maya Göz Hastanesi tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVK Kanunu başta olmak üzere, ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

 

İlgili mevzuatlar uyarınca, kişisel verilerin daha uzun süre saklanmasına cevaz verilen veya zorunlu tutulan haller müstesna olmak kaydıyla, kişisel verilerin işlenme amaçlarının sona ermesi durumunda, kişisel veriler re’sen Özel Maya Göz Hastanesi tarafından veya ilgililerin talebi üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

Kişisel verilerin söz konusu yöntemler vasıtasıyla silinmesi durumunda, bu veriler tekrar hiçbir şekilde kullanılamayacak ve geri getirilemeyecek şekilde imha edilecektir.

 

Ancak veri sorumlusunun meşru menfaatinin olduğu durumlarda, işlenme amacının ve ilgili kanunlarda belirtilen sürelerin de sona ermesine rağmen veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla kişisel veriler, Borçlar Kanunu’nda veya Özel Maya Göz Hastanesi’ni ilgilendiren sair mevzuatta belirlenen zamanaşımı süreleri dolana kadar saklanabilecektir. Bahsi geçen zamanaşımı süresinin sona ermesinin ardından kişisel veriler silinecek, yok edilecek yahut anonim hale getirilecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER

Özel Maya Göz Hastanesi, KVK Kanunu’nda belirlenen şartlara uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır.

 

İşlenen kişisel verilerin teknik ve idari tüm tedbirler alınmış olmasına rağmen, kanuni olmayan yollarla üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda, Özel Maya Göz Hastanesi bu durumu mümkün olan en kısa süre içerisinde ilgili birimlere haber verir.

 

TeknikTedbirler:

 • Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.
 • İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınmaktadır.
 • Erişim yetkileri sınırlandırılmakta yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.
 • Alınan teknik önlemler periyodik olarak kontrol edilmekte, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.
 • Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.
 • Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmekte ve sistem zafiyetlerinin kontrolü sağlanmaktadır.
 • Kişisel verilerin toplandığı uygulamalardaki güvenlik açıklarını saptamak için düzenli olarak güvenlik taramalarından geçirilmektedir. Bulunan açıkların kapatılması sağlanmaktadır
 • Kişisel verilerin geri dönüştürülemeyecek ve denetim izi bırakmayacak şekilde yok edilmesi sağlanmaktadır.

 

İdariTedbirler:

 • Çalışanlarkişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmektedir.
 • Çalışanlara Hukuk Müşaviri tarafından KVK Kanunu hakkında eğitim verilmektedir.
 • İş birimi bazında kişisel veri işlenmesi hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak Özel Maya Göz Hastanesi içinde kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.
 • Özel Maya Göz Hastanesi, personeli ile arasındaki ilişkiyi düzenleyen ve kişisel veri içeren her türlü belgeye kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi için KVK Kanunu ile öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmesi gerektiği, kişisel verilerin ifşa edilmemesi gerektiği, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kullanılmaması gerektiği ve kişisel verilere ilişkin gizlilik yükümlülüğünün Özel Maya Göz Hastanesi ile olan iş akdinin sona ermesinden sonra dahi devam ettiği yönünde kayıtlar eklemiş olup personelin bu yükümlülüklere uymaması iş akdinin feshine varabilecek yaptırımların uygulanmasını gerektirmekte ve Özel Maya Göz Davranış İlkeleri Yönergesi’nde özel olarak düzenlenmektedir.
 • Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVK Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.
 • Özel Maya Göz Hastanesi tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.

 

 • Özel Maya Göz Hastanesi, işlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir.
 • Özel Maya Göz Hastanesi kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam eder ve personeline kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri güvenliği kapsamında gerekli eğitimleri verir.
 • Özel Maya Göz Hastanesi, kendi tüzel kişiliği nezdinde Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırır. Denetimler sonucunda ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik zafiyetlerini giderir.
 • Özel Maya Göz Hastanesi, kişisel verileri aktardığı üçüncü şahısların da, işbu Politika ve KVK Kanunu hükümleri doğrultusunda verileri hukuka uygun olarak işleme ve muhafaza etme ve verilere hukuka uygun olarak erişme yükümlülüklerini yerine getirmesinden KVK Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca sorumludur. Bu nedenle Özel Maya Göz Hastanesi, üçüncü kişilere veri aktarılırken yapılacak sözleşmeler ve her türlü düzenlemede bu şartların sağlanmasını ve kendisine denetim yapma yetkisi verilmesini içeren taahhütler almalıdır. Yine Özel Maya Göz Hastanesi tüm personelini kişisel verilerin üçüncü şahıslara aktarılması süreçlerinden doğan sorumluluklar yönünden özel olarak bilgilendirmelidir.

 

 •  

KVK Kanunu kapsamında Özel Maya Göz Hastanesi veri sorumlusu sıfatını haiz olacak olup VERBİS sistemine kayıt olacaktır.

 

Yönetmelik’in 11inci maddesinin 1inci fıkrasında “Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişilerin Kanun kapsamındaki veri sorumlusu yükümlülükleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yetkili organ veya ilgili mevzuatta belirtilen kişi veya kişiler marifetiyle yerine getirilir. Tüzel kişiliği temsile yetkili organ Kanunun uygulanması bakımından yerine getirilecek yükümlülükler ile ilgili olarak bir veya birden fazla kişiye görevlendirebilir” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Yönetim kurulu tarafından TTK’nın ilgili maddeleri uyarınca sınırları belirlenmiş olarak şirketin yönetim ve temsili verilen kişiler TTK, BK ve TCK kapsamında kendi yetki sınırları dâhilinde gerçekleşen işlem ve eylemlerden sorumludur.

 

Özellikle kollukta, savcılıklarda, kamu kurumlarında ve mahkemelerde şirketi temsil etme ile ifade vermeye yetkili olarak seçilmişlerdir.

 

Her bir departmanın Direktörü, departmanlardaki İlgili Kullanıcı’ların Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan işbu Politika ve İmha Politikası’na uygun davranıp davranmadığını denetlemek ve Yönetim Kurulu ile İcra Kurulu’na raporlamakla yükümlü olacaktır. Karar alınmasını gerektiren durumlarda Hukuk Müşavirliği’nin görüşü alındıktan Yönetim Kurulu’nun karar almasını müteakip alınan karar uygulamaya konulacaktır.

 

 1. VERİ SORUMLUSUNUN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Özel Maya Göz Hastanesi, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir.

 

Özel Maya Göz Hastanesi, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

 

KVK Kanunu’nun 10. maddesi kapsamında, veri sahiplerinin, kişisel verilerin elde edilmesinden önce yahut en geç elde edilmesi sırasında aydınlatılması gerekmektedir. Söz konusu aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde veri sahiplerine iletilmesi gereken bilgiler şunlardır:

 

1.Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, 2.Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

3.İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, 4.Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

5.KVK Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan diğer haklar.

 

Özel Maya Göz Hastanesi, aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, süreç ve verileri işlenen kişiler bazında, yukarıda belirtilen KVK Kanunu hükmü kapsamında veri sahiplerine sunulmak üzere aydınlatma beyanları hazırlamıştır.

 

Aydınlatma beyanlarının veri sahiplerine sunulmasının ardından, Özel Maya Göz Hastanesi’nin faaliyetlerini yürütebilmesi için veri sahibinin açık rızasının alınmasını gerektiren veri işleme faaliyetleri ve veri kategorileri için de açık rıza beyanları hazırlanmıştır.

 

Öte yandan, KVK Kanunu’nun 28(1) maddesi çerçevesinde sayılan durumlarda Özel Maya Göz Hastanesi’nin aydınlatma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 

ÖZEL MAYA GÖZ HASTANESİ’NİNBAŞVURULARACEVAPVERMESİ

 

Özel Maya GözHastanesi’ninBaşvurularaCevapVermeUsulüveSüresi

Kişisel veri sahibinin, bu bölümün 11.1.2. başlıklı kısmında yer alan usule uygun olarak talebini Özel Maya Göz Hastanesi’ne iletmesi durumunda Özel Maya Göz Hastanesi talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

 

Ancak, KVK Kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde, Özel Maya Göz Hastanesi tarafından başvuru sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Özel Maya Göz Hastanesi’nin Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edebileceği Bilgiler

Özel Maya Göz Hastanesi, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. Kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

 

 

Özel Maya Göz Hastanesi’nin Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkı Özel Maya Göz Hastanesi aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

 

 1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 2. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 4. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
 5. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 6. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 7. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 8. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
 9. Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması
 10. Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması
 11. Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

 

 1. REVİZYON VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA

İşbu Politika’nın revizyon edilmesi veya yürürlükten kaldırılması halinde Politika’nın revizyon edilmiş hali veya yeni politika örneği ilgili yerlerde ilan edilecektir.

 

 1. YÜRÜRLÜK

İşbu Politika 06.01.2020 tarihinde yürürlüğe girer.

 

 1. YÜRÜTME

İşbu Politika’nın yürütülmesinden veri sorumlusu ve veri sorumlusunun yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlü olan Özel Maya Göz Hastanesi’nin yönetim kurulunun KVK Kanunu ve Veri Koruma Kurulu düzenlemeleri kapsamındaki tüm iş ve işlemlerin takibinden ve koordinasyonundan sorumlu olmak üzere tüm departman Direktörleri sorumludur.

No content !

360° virtual tour

Click for 360° virtual tour.

PHOTO GALLERY

Review gallery.

CALL CENTER (352)

 231 68 68